Szukaj na tym blogu

czwartek, 25 listopada 2010

Przegląd PRISM 4 – część 3

Agenda
• Czy jest aplikacja modułowa ?
• Inicjalizacja modułów

Czym jest moduł ?
Pozwoliłem sobie na przetłumaczenie pierwszego akapitu z 4 rozdziału ebooka o Prism 4. Oto on.

Aplikacja modułowa to aplikacja podzielona na zestaw funkcjonalnych jednostek (zwanych modułami), które mogę być zintegrowane w jedną większą aplikację.
Moduł jest swego rodzaju kontenerem części funkcjonalnościcałej aplikacji i zazwyczaj stanowi zbiór powiązanych ze sobą zagadnień. Moduł taki może zawierać zbirór elementów opisujących część logiki biznesowej, część infrastruktury aplikacji takiej jak serwisy odpowiedzialne za logowanie lub autentykację użytkownika. Moduły są niezależne względem siebie, ale potrafią komunikować się ze sobą opierając się na mechanizmie rozgłoszeniowym.
Aplikacja modułowa może ułatwić Ci jej rozwój, testowanie, wdrażanie czy też rozszerzanie.


To w jaki sposób podzielisz aplikację zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Może to być podział ze względu na odpowiednie tematy biznesowe np. moduł zamówień, moduł faktur. Może to być również podział ze względu na architekturę aplikacji np. moduł dostępu do danych, moduł UI, moduł narzędziowy. Warto skorzystać z obu rozwiązań i posiadać w aplikacji podział na moduły techniczne i moduły biznesowe. Z własnych doświadczeń nie polecam tworzenia osobnych modułów dla każdego widoku lub pary widoków (np. widok listy użytkowników wraz z widokiem szczegółów użytkownika). Wraz z rozwojem aplikacji, zwiększy się ilość takich modułów, a wasza praca z Visual Studio przy np. 50 modułach (projektach) stanie się koszmarem.

Inicjalizacja modułów

SketchFlow - nowy projekt


Cały proces ładowania modułu zaczyna się od wywołania funkcji:
_moduleManager.LoadModule("CalendarModule");

Powyższy rysunek przedstawia praktycznie wszystko co powinieneś wiedzieć czyli:

Zarejestruj moduł w katalogu modułów
Dla Silverlight’a Prism dostarcza dwa sposoby rejestracji modułów (moduły rejestrujemy w bootstraperze)
Pierwszy to inicjalizacja modułu bezpośrednio w kodzie
protected override IModuleCatalog GetModuleCatalog()
{
  var moduleCatalog = new ModuleCatalog();
      
  var calendarModuleInfo = new ModuleInfo
  {
    ModuleName = "CalendarModule",
    ModuleType = "MVVMBasic.CalendarModule.Module, MVVMBasic.CalendarModule, Version=1.0.0.0",
    Ref = "MVVMBasic.CalendarModule.xap",
    InitializationMode = InitializationMode.WhenAvailable
  };
  moduleCatalog.AddModule(waitWindowModuleInfo);
  return moduleCatalog;
} 

Drugi sposób to załadowanie modułów do katalogu na podstawie pliku XAML

private const string ModuleCatalogUri = "/MVVMBasic;component/ModulesCatalog.xaml";
protected override IModuleCatalog CreateModuleCatalog()
{
  return
    Microsoft.Practices.Prism.Modularity.ModuleCatalog.CreateFromXaml(new Uri(ModuleCatalogUri,
                                             UriKind.Relative));
}

Gdzie plik XAML ma postać:

<Modularity:ModuleCatalog xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
             xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" 
             xmlns:Modularity="clr-namespace:Microsoft.Practices.Prism.Modularity;assembly=Microsoft.Practices.Prism">
  <Modularity:ModuleInfoGroup Ref="MVVMBasic.CalendarModule.xap" InitializationMode="WhenAvailable">
    <Modularity:ModuleInfo ModuleName="MVVMBasic.CalendarModule" ModuleType = "MVVMBasic.CalendarModule.Module, MVVMBasic.CalendarModule, Version=1.0.0.0",/>
  </Modularity:ModuleInfoGroup>
</Modularity:ModuleCatalog>

Odnajdywanie modułów
Krok ten dotyczy aplikacji WPF. Programista musi wskazać lokalizację katalogu w którym znajdują się moduły.
Pobież interesujący Cię modułu z odpowiedniej lokalizacji
Dla aplikacji Silverlight, w kroku tym pobierany jest moduł z odpowiedniej lokalizacji sieciowej (katalog /ClientBin w katalogu wirtualnym naszej hostowanej aplikacji) i przenoszony i załadowany do pamięci po stronie klienckiej.
Ponieważ pobranie modułu to ściągnięcie z serwera kolejnych paczek danych (które mogą być duże), mamy możliwość określenia w jaki sposób ma być pobierany moduł. Mówi nam o tym właściwość InitializationMode, która przyjmuje wartości:

• InitializationMode.OnDemand – pobiera moduł na żądanie,
• InitializationMode.WhenAvailable – pobiera moduł w tle w osobnym wątku.

Zainicjalizuj moduł
Po pobraniu modułu, następuje jego inicjalizacja, której zadaniem jest zintegrowanie tego modułu z naszą aplikacją. Inicjalizacja następuje poprzez wyszukanie w ściągniętym module typu określonego w katalogu modułów jako ModuleType.
Jest to klasa implementująca interfejs IModule.
namespace MVVMBasic.CalendarModule
{
  public class Module : IModule
  {
    #region init
    private readonly IRegionManager _regionManager;
    readonly IUnityContainer _container;
    readonly IEventAggregator _eventAggregator;
    
    public Module(IRegionManager regionManager, IUnityContainer container,
      IEventAggregator eventAggregator)
    {
      _regionManager = regionManager;
      _container = container;
      _eventAggregator = eventAggregator;
    }
    #endregion

    #region IModule Members
    public void Initialize()
    {  
      // zarejestruje nowe typy w kontenerze 
      _container.RegisterType<ICalendarView, CalendarView>();
      _container.RegisterType<ICalendarViewModel, CalendarViewModel>();

   // Powiadom menadzer regionow, w ktorym regionie wyswietli sie dany widok
      _regionManager.RegisterViewWithRegion("CalendarView", () => new CalendarView());

   // Powiadom wszystkich nasluchujacych o zakonczeniu inicjalizacji modulu
      _eventAggregator.GetEvent<ViewInitializedEvent>().Publish("CalendarModule");
    }
    #endregion
  }
}

Zupełnym minimum by zainicjalizować moduł jest implementacja metody Initialize. Jednakże nasz moduł składa się z zestawu widoków, które należy odpowiednio zarejestrować w odpowiednich kontenerach, menadżerach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz